Nieuws over Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Gemeente wordt verantwoordelijk voor begeleidingstaken

In 2015 gaat de huidige AWBZ verdwijnen en worden de gemeenten onder andere verantwoordelijk voor een aantal taken. Zo ook voor de begeleiding. Hieronder verstaan we hulp in het dagelijkse leven om zelfstandig te leven. Dit kan individuele hulp zijn of in een groep, bijvoorbeeld dagbesteding.

Wat verandert er in de AWBZ?

Per 1 januari vervalt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De onderdelen van deze wet worden opgenomen in drie andere wetten:

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het uitgangspunt van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De gemeente bekijkt wat daarvoor nodig is, zoals hulp uit uw eigen omgeving en eventueel gepaste ondersteuning uit de Wmo. Hieronder valt ook individuele begeleiding (zoals woon- en thuisbegeleiding) en begeleiding in groepen (zoals dagbesteding).

De Zorgverzekeringswet (Zvw).

Heeft u geneeskundige zorg nodig? De zorgverzekeraar betaalt de verpleging en verzorging.

De Wet langdurige zorg (Wlz).

Heeft u blijvend 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig in uw directe omgeving? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor zorg met verblijf in een zorginstelling. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

Welke AWBZ-begeleidingstaken gaan precies naar de gemeente?

Mensen met een indicatie voor begeleiding zonder verblijf (dat kan individuele begeleiding zijn of begeleiding in groepsverband) krijgen vanaf 1 januari 2015 te maken met de gemeente. Zij vallen dan namelijk onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op dit moment hebben zij voor een indicatie nog te maken met het CIZ. De kosten voor hun begeleiding worden nu nog betaald via het Zorgkantoor. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk om te bepalen welke ondersteuning nodig is.

Dit geldt voor:

  • Begeleiding in groepsverband: dagopvang/dagbesteding voor verschillende doelgroepen (ouderen, mensen met beperkingen) inclusief het daarvoor nodige vervoer.
  • Individuele begeleiding, waaronder woonbegeleiding/ thuisbegeleiding.
  • Kortdurende opvang: logeeropvang om bijvoorbeeld een mantelzorger tijdelijk te ontlasten, inclusief het daarvoor nodige vervoer.
  • Ondersteunende verzorging (bijvoorbeeld iemand met een beperking helpen met aanleren wanneer hij/zij moet douchen).
  • Inloopvoorziening GGZ.
  • Opvang en beschermd wonen.

Daarnaast verandert de eigen bijdrageregeling en de manier waarop het Pgb wordt toegekend.

Ik krijg begeleiding vanuit de AWBZ, heb ik volgend jaar nog zorg?

De einddatum waarop uw indicatie voor zorg afloopt is belangrijk. Die staat in de brief die u van het CIZ heeft ontvangen.  U houdt het recht op deze zorg tot de einddatum van uw indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.

De gemeente gaat uw recht op zorg in 2015 opnieuw bekijken. Het kan dus voorkomen dat de gemeente al eerder dan uw indicatie afloopt met u in gesprek gaat om uw situatie te bespreken. Om samen met u te bekijken of er soms ook andere goede oplossingen zijn. Als er iets gaat veranderen, wordt u hierover altijd tijdig en zorgvuldig geïnformeerd. Er blijft goede ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Houd ik nog dezelfde begeleider waar ik vertrouwd mee ben? 

Dat is niet zeker. De gemeenten moeten voor 2015 nieuwe afspraken maken met de zorgaanbieders over wie welke zorg gaat bieden. Het is nu nog niet bekend welke zorgaanbieder de zorg die u nodig heeft gaat leveren. De gemeenten gaan er in ieder geval wel voor zorgen, dat u voldoende keuzemogelijkheid heeft. En u mag in ieder geval rekenen op kwalitatief goede zorg!

Moeten mensen in een instelling nu weer thuis gaan wonen?

Mensen die nu in een instelling wonen, kunnen daar gewoon blijven wonen. Voor mensen die niet in een instelling wonen, geldt dat zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zo nodig hulp in hun eigen omgeving krijgen. Voor mensen die 24 uur per dag zorg dichtbij nodig hebben, blijft het wonen in een instelling mogelijk. 

Mijn dementerende moeder gaat voor dagbesteding naar een zorgboerderij. Kan dat straks nog?

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van dagbesteding. Uiterlijk tot 1 januari 2016 blijft u het recht op de geïndiceerde zorg houden. De gemeente gaat uw recht op zorg in 2015 opnieuw bekijken. Het kan dus ook voorkomen dat de gemeente al eerder dan uw indicatie afloopt met u in gesprek gaat om uw situatie te bespreken. Om samen met u te bekijken of er soms ook andere goede oplossingen zijn. Wanneer er iets gaat veranderen wordt u hierover altijd tijdig en zorgvuldig geïnformeerd. Er blijft altijd goede zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. De gemeente probeert die zorg ook zo gevarieerd mogelijk in te kopen, bijvoorbeeld ook bij zorgboerderijen.  Daarnaast blijft de mogelijkheid van een Persoonsgebonden Budget (PGB) bestaan.

Wanneer krijg ik meer informatie over mijn persoonlijke situatie?

Wij informeren nog dit jaar alle AWBZ-cliënten waarvan de  huidige zorg of ondersteuning over gaat naar de gemeente over de overdracht. Ook wanneer er iets in uw situatie verandert informeren wij u tijdig. Als u eerder vragen heeft kunt u uiteraard ook contact met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) opnemen via telefoonnummer 14 040. U vraagt dan naar het CMD.

terug naar de artikelenlijst