Het CMD en de Jeugdzorg

Wat verandert er in 2015?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning gaan uit de AWBZ en over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet. Als u al AWBZ-zorg ontvangt, dan is er voor u een overgangsregeling. De veranderingen gaan in op 1 januari 2015.

Wat betekent de verandering per 1 januari 2015 voor u?

Krijgt u nu zorg uit de AWBZ of Wmo? Dan kunt u te maken krijgen met veranderingen.  Wat er voor u verandert, hangt af van uw situatie:

U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ 
De AWBZ vervalt per 1 januari 2015. Sommige vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, gaan over naar de gemeente. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. De gemeente gaat zo veel mogelijk maatwerk bieden en kijkt naar uw behoefte en uw eigen mogelijkheden. De meeste zorg die thuis geleverd wordt, is persoonlijke verzorging en verpleging. Dit gaat naar de ziektekostenverzekeraar.

U ontvangt ondersteuning vanuit de Wmo 
Op dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning op basis van de huidige Wmo. Met de Wmo 2015 krijgen we meer en andere verantwoordelijkheden. Het kan zijn dat u op dit moment ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. Door de invoering van de Wmo 2015 zullen we deze ondersteuning anders gaan organiseren. Dit kan ook gevolgen hebben voor u. Is dit het geval, dan nemen wij contact met u op. U krijgt dan een gesprek waarin we met u bespreken hoe wij u het beste kunnen ondersteunen. Beslist de gemeente na het gesprek dat uw ondersteuning wijzigt? Dan zullen we een redelijke periode aanhouden voordat deze wijzigingen voor u ingaan. 

U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo 
Net als onder de huidige wetgeving kunnen mensen onder voorwaarden kiezen voor een pgb (u koopt zorg, hulp, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen zelf in) in plaats van zorg in natura (zorg die door de zorgverlener is verleend en die via het zorgkantoor wordt betaald). Wel verandert door de nieuwe wetgeving de manier van uitbetaling. Ook zijn de voorwaarden voor toekenning van een pgb aangepast. Van belang zijn bijvoorbeeld: motivatie, kwaliteit en of iemand in staat is om de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. De gemeente toetst de aanvraag hierop. Het pgb wordt niet rechtstreeks overgemaakt op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betalingen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. 

Als u in de toekomst zorg nodig heeft 

Vanaf 2015 bekijken wij wat daarvoor nodig is, zoals hulp van het eigen sociale netwerk of eventueel gepaste ondersteuning uit de Wmo. Met vragen hierover kunt u terecht bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Het CMD kunt u bereiken via tel. 14040.

terug naar de artikelenlijst