Afschaffing inkomensregelingen chronisch zieken en gehandicapten

Met ingang van 1 januari 2014 zijn twee financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico. De compensatie voor hogere ziektekosten voor chronisch zieken en gehandicapten is overgedragen naar de gemeentes. De gemeentes hebben echter veel minder geld beschikbaar gekregen dan dat het rijk uitgaf.

Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg)
De Wtcg is bedoeld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde) meerkosten die zij maken ten opzichte van niet-chronisch zieken. Bijvoorbeeld hogere kosten voor hulpmiddelen en extra uitgaven voor medicijnen.

Compensatieregeling eigen risico (CER)
De CER is bedoeld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor de (veronderstelde) meerkosten die zij maken ten opzichte van niet-chronisch zieken als het gaat om het verplicht eigen risico volgens de Zorgverzekeringswet.

Afschaffing van regelingen wordt gefaseerd merkbaar

Beide regelingen: CER en Wtcg, zijn vanaf 1 januari 2014 afgeschaft. U als burger krijgt echter op verschillende momenten met de afschaffing van de regelingen te maken. De afschaffing van de CER heeft al in 2014 effect. Eind 2013 is deze voor het laatst uitbetaald. Het afschaffen van de algemene tegemoetkoming binnen de Wtcg betekent, dat de huidige ontvangers deze uitkering eind 2014 (voor het jaar 2013) voor het laatst ontvangen.

Nieuwe regeling

De gemeente werkt aan nieuwe regelingen. Hoe deze regelingen er precies uit gaan zien is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat alleen mensen in aanmerking komen als ze een laag inkomen hebben en het volledige eigen risico voor de zorgverzekering moeten betalen. Aan het einde van dit jaar is de nieuwe regeling ter vervanging van de CER bekend en kunt u kijken of u daarvoor in aanmerking komt en een aanvraag indienen. Begin volgend jaar is de nieuwe regeling ter vervanging van de Wtcg bekend.

Waarom een CMD?

Met ingang van 1 januari 2015 krijgen we er nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn bij. Zo wordt de gemeente onder meer verantwoordelijk voor de AWBZ, (bijvoorbeeld de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking), de Jeugdwet en de Participatiewet. In 2014 bereiden we ons voor op die extra taken en bouwen we verder aan het zogenaamde  Centrum voor Maatschappelijke Deelname’ (kortweg CMD). Dit centrum is de laatste maanden een term die steeds meer gebruikt wordt.  U kunt er kortweg terecht voor al uw vragen op het gebied van jeugd, zorg, wonen en welzijn. U vindt het CMD in het gemeentehuis aan de Hofstraat 4 in Geldrop. Telefonisch is het CMD bereikbaar via 14 040. De komende maanden informeren wij u verder over wat het CMD nu precies is en waarvoor u er terecht kunt.

Deze week bij u in de bus:

Folder Centrum voor Maatschappelijke Deelname

In de media komt u sinds enkele weken reclame tegen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Onder de titel ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’  informeert het ministerie hiermee alle Nederlanders over veranderingen in de zorg. Als gemeente krijgen wij hier ook mee te maken. Zo liggen er vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken op het gebied van jeugd en zorg op ons bord. In 2014 bereiden we ons hierop voor.

Folder

Speciaal voor deze taken, is het zogenaamde  Centrum voor Maatschappelijke Deelname’ (kortweg CMD) in ontwikkeling. In de folder, die u deze week van ons ontvangt, leest u in wat het CMD is en wat er gaat veranderen. We verspreiden deze folder huis-aan-huis, omdat iedereen hiermee direct of indirect te maken krijgt.
Klik hier om de folder te downloaden.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de folder? Of wilt u meer informatie? Ga dan naar www.geldrop-mierlo.nl. Of neem contact op met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Het CMD is te bereiken via telefoon­nummer 14 040.

terug naar de artikelenlijst