Wmo bijeenkomst 26 augustus 2014 - verslag

OPENING.

Met een hartelijk woord van Welkom opent de voorzitter van de WMO Raad Geldrop-Mierlo – de heer Leo Nederlof – deze bijeenkomst.

 • Aan de hand van een korte PowerPointpresentatie introduceert hij de thema’s :
 • Wat is of wat doet de WMO Raad Geldrop-Mierlo ? Hij verduidelijkt deze vraag met voorbeelden van recent uitgebrachte adviezen.
 • Wat willen wij in de toekomst bereiken - korte termijn,vandaag / lange termijn?
 • Wat gaan we vanavond doen? Agenda van deze avond.

AGENDA.

 1. Wat is / wat doet de WMO-raad Geldrop-Mierlo? en
 2. Wat willen we met deze bijeenkomst bereiken? ( Leo Nederlof )
 3. Stand van zaken transities in de gemeente Geldrop-Mierlo ( Frank Dieters )
 4. Presentatie van thema’s  en een korte inleiding per thema
  • huishoudelijke hulp                      ( Mathil Sanders )
  • keukentafelgesprek                      ( Inge Meijer )
  • ouderen welzijn en zorg               ( Wim van Amelsvoort )
  • opvoedproblemen kinderen         ( Corry Bombeeck )
 5. Aanschuiven bij een van de thematafels. Aansluitend een korte (!) terugkoppeling.
 6. Wat neemt de gemeente mee van deze bijeenkomst? ( wethouder Steenbakkers )

Afsluiting met een drankje

Opmerking : de gehele PowerPointpresentatie is digitaal te verkrijgen via het secretariaat.

Stand van zaken van transities in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Ook de heer Frank Dieters, projectleider Transities van de gemeente Geldrop-Mierlo laat zijn presentatie ondersteunen door een PowerPointpresentatie.

Hieronder enkele van de getoonde dia’s.

Op weg naar 2015

Ondersteuning en hulpverlening in Geldrop-Mierlo

Routekaart

 • inzicht geven in de totale hervorming
 • inzicht geven in de decentralisatie begeleiding AWBZ
 • inzicht geven in transitie jeugdzorg
 • inzicht geven in het proces in de nabije toekomst

Aanpassingen WMO

Contouren

 • per 1 januari 2015 nieuwe WMO;
 • toevoegen begeleiding en kortdurend verblijf;
 • toevoegen cliëntondersteuning ( o.a. MEE );
 • vervangen 9 prestatievelden door 3 doelen.

Transitie Jeugdzorg

Wat is jeugdzorg?

Eenvoudig gesteld: alles wat nog niet bij de gemeente ligt

Dus:

 • provinciaal gefinancierde jeugdzorg ( geïndexeerde jeugdzorg)
 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • AMK (meldpunt kindermishandeling)
 • gesloten jeugdzorg
 • zorg aan licht verstandelijk gehandicapten jeugdigen (LVG)
 • geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (GGZ-J)

Los of één geheel ?

Samenwerking op verschillende niveaus:

Lokaal

 • Integraal en samen oppakken transities

Subregio

 • Samenwerking met Waalre, Nuenen ca, Son & Breugel en Geldrop-Mierlo

SRE-regio

 • Samenwerking op SRE-niveau

CMD

Kerntaken CMD:

 • toegang tot basisinformatie over de WMO, Sociale Zaken, Jeugdzorg en AWBZ en zorgverzekeringen
 • toeleiding vaar collectieve voorzieningen in de wijk of kern.
 • toegang tot lichte ondersteuning, namelijk handelingsadvies, doorverwijzen naar
 • hulpverlening en advies als in ondersteuning van burgers.
 • compensatie door lichte ondersteuning en/of het verstrekken van een voorziening.
 • Triage naar complexe situaties, doorgeleiding naar PlusTeam
 • Uitvoeren Collectie preventie ( voorlichtingsbijeenkomsten, etc.)

PlusTeam

Kerntaken PlusTeam

 • activerend gesprek voeren
 • zorg registreren bij twee of meer hulpverleners (eerste- en tweedelijns) of bij zorg  
 • vanuit de sociale omgeving en een tweedelijns hulpverlener;
 • enkelvoudige tweedelijns hulpverlening bieden;
 • werkplan opstellen voor activering sociale netwerk en inzetten professionele hulp;
 • verzoeken t4erugleggen bij het CMD:
 • voorzitten en regisseren lokaal casusoverleg;
 • monitoren van het gezinssysteem
 • informatie en advies en consultatie naar CMD-medewerkers.

Opmerking : de gehele PowerPointpresentatie van Frank Dieters is digitaal opvraagbaar via het secretariaat.                                                       

 

Samenvatting

Daarnaast is voor dit verslag - in samenspraak met hem - gekozen voor een aantal bijzondere aandachtspunten uit zijn boodschap:

 • Wij zullen het samen moeten oppakken ; noch de burger noch de gemeente kan het alleen. Het gaat om een juist en goed samenspel.
 • De transitie is NIET de overdracht van het Rijk naar de gemeente, maar veel meer de overgang van de professionele hulp naar de informele hulp.
 • Dat vraagt om nieuwe verbanden en ideeën.
 • Kijk verder dan alleen naar de cijfers van de cliënten. Er zitten hele netwerken aan vast die de gevolgen van de komende wijzigingen zullen gaan voelen.
 • Er gebeurt al veel goeds, waarbij mensen elkaar helpen. Op die weg moeten we samen verder.
 • De toegang tot ondersteuning gaat lopen via het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Dat wordt de nieuwe vraagbaak voor zorg en ondersteuning ; ongeacht de leeftijd.

 

Presentaties van de thema’s met een korte inleiding per thema.

De inleidingen over de onderwerpen :

 • Huishoudelijke hulp                     Bijlage : 1
 • Keukentafelgesprek                    Bijlage : 2   
 • Ouderen, welzijn en zorg
 • Opvoedproblemen kinderen.      Bijlage : 3

zijn (voor zover beschikbaar) opgenomen in de aangegeven bijlagen

De Thematafels en terugkoppeling.

Na de inleidingen nodigt de voorzitter de gasten uit om deel te nemen aan een discussie aan een van de vier thematafels. De aanwezige notulisten dragen niet alleen zorg voor een verslag van het besprokene, maar verzorgen tevens de terugkoppeling – na afloop van de thematafels - aan alle aanwezigen.

De notulen van de thematafels zijn eveneens als bijlagen toegevoegd.                                       Bijlagen :  4 – 5 – 6 en 7

Als afronding van de thematafels wijst de voorzitter op een uitgave van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de titel “ Misverstanden over de WMO 2015 “, zie bijlage 8

Wat neemt de gemeente mee van deze bijeenkomst ?

Wethouder Ton Steenbakkers is blij met de opzet van deze avond. Heel nadrukkelijk bedankt hij de vele actieve vrijwilligers (organisaties) voor hun bijdragen. Wat hij vooral van deze avond mee wil nemen is het belang van een goede communicatie en datgene dat via de notulen van de gesprekstafels naar voren is gekomen.

De wethouder doet de toezegging dat er op zeer korte termijn een gedegen communicatieplan gepresenteerd zal worden.

Tenslotte spijt het hem achteraf dat de gemeente niet positiever met de burgers heeft gecommuniceerd over twee belangrijke voorwaarden voor de invoering van de nieuwe WMO 2015 :

 • Voor de cliënten zijn er per 1 januari 2015 geen wezenlijke veranderingen te verwachten in de te ontvangen zorg. Wie in december 2014 daar recht op had krijgt dit ook op 1 januari 2015.

 • Het financieel gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren heeft er toe bijgedragen dat er voor 2015 voldoende financiële middelen voorhanden zijn om de te verwachten zorg te kunnen betalen.

Afronding van deze avond.

Na een oprecht woord van dank aan de wethouder besluit de voorzitter het officiële gedeelte van deze avond. Maar niet alvorens hij alle inleiders en alle gasten van deze avond heeft bedankt voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. Met de wens elkaar bij een volgende gelegenheid hopelijk weer te ontmoeten en informatie met elkaar te kunnen delen nodigt hij een ieder uit voor een informeel samenzijn.

OPENING.

Met een hartelijk woord van Welkom opent de voorzitter van de WMO Raad Geldrop-Mierlo – de heer Leo Nederlof – deze bijeenkomst.

 • Aan de hand van een korte PowerPointpresentatie introduceert hij de thema’s :
 • Wat is of wat doet de WMO Raad Geldrop-Mierlo ? Hij verduidelijkt deze vraag met voorbeelden van recent uitgebrachte adviezen.
 • Wat willen wij in de toekomst bereiken - korte termijn,vandaag / lange termijn?
 • Wat gaan we vanavond doen? Agenda van deze avond.

AGENDA.

 1. Wat is / wat doet de WMO-raad Geldrop-Mierlo? en
 2. Wat willen we met deze bijeenkomst bereiken? ( Leo Nederlof )
 3. Stand van zaken transities in de gemeente Geldrop-Mierlo ( Frank Dieters )
 4. Presentatie van thema’s  en een korte inleiding per thema
  • huishoudelijke hulp                      ( Mathil Sanders )
  • keukentafelgesprek                      ( Inge Meijer )
  • ouderen welzijn en zorg               ( Wim van Amelsvoort )
  • opvoedproblemen kinderen         ( Corry Bombeeck )
 5. Aanschuiven bij een van de thematafels. Aansluitend een korte (!) terugkoppeling.
 6. Wat neemt de gemeente mee van deze bijeenkomst? ( wethouder Steenbakkers )

Afsluiting met een drankje

Opmerking : de gehele PowerPointpresentatie is digitaal te verkrijgen via het secretariaat.

Stand van zaken van transities in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Ook de heer Frank Dieters, projectleider Transities van de gemeente Geldrop-Mierlo laat zijn presentatie ondersteunen door een PowerPointpresentatie.

Hieronder enkele van de getoonde dia’s.

Op weg naar 2015

Ondersteuning en hulpverlening in Geldrop-Mierlo

Routekaart

 • inzicht geven in de totale hervorming
 • inzicht geven in de decentralisatie begeleiding AWBZ
 • inzicht geven in transitie jeugdzorg
 • inzicht geven in het proces in de nabije toekomst

Aanpassingen WMO

Contouren

 • per 1 januari 2015 nieuwe WMO;
 • toevoegen begeleiding en kortdurend verblijf;
 • toevoegen cliëntondersteuning ( o.a. MEE );
 • vervangen 9 prestatievelden door 3 doelen.

Transitie Jeugdzorg

Wat is jeugdzorg?

Eenvoudig gesteld: alles wat nog niet bij de gemeente ligt

Dus:

 • provinciaal gefinancierde jeugdzorg ( geïndexeerde jeugdzorg)
 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • AMK (meldpunt kindermishandeling)
 • gesloten jeugdzorg
 • zorg aan licht verstandelijk gehandicapten jeugdigen (LVG)
 • geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (GGZ-J)

Los of één geheel ?

Samenwerking op verschillende niveaus:

Lokaal

 • Integraal en samen oppakken transities

Subregio

 • Samenwerking met Waalre, Nuenen ca, Son & Breugel en Geldrop-Mierlo

SRE-regio

 • Samenwerking op SRE-niveau

CMD

Kerntaken CMD:

 • toegang tot basisinformatie over de WMO, Sociale Zaken, Jeugdzorg en AWBZ en zorgverzekeringen
 • toeleiding vaar collectieve voorzieningen in de wijk of kern.
 • toegang tot lichte ondersteuning, namelijk handelingsadvies, doorverwijzen naar
 • hulpverlening en advies als in ondersteuning van burgers.
 • compensatie door lichte ondersteuning en/of het verstrekken van een voorziening.
 • Triage naar complexe situaties, doorgeleiding naar PlusTeam
 • Uitvoeren Collectie preventie ( voorlichtingsbijeenkomsten, etc.)

PlusTeam

Kerntaken PlusTeam

 • activerend gesprek voeren
 • zorg registreren bij twee of meer hulpverleners (eerste- en tweedelijns) of bij zorg  
 • vanuit de sociale omgeving en een tweedelijns hulpverlener;
 • enkelvoudige tweedelijns hulpverlening bieden;
 • werkplan opstellen voor activering sociale netwerk en inzetten professionele hulp;
 • verzoeken t4erugleggen bij het CMD:
 • voorzitten en regisseren lokaal casusoverleg;
 • monitoren van het gezinssysteem
 • informatie en advies en consultatie naar CMD-medewerkers.

Opmerking : de gehele PowerPointpresentatie van Frank Dieters is digitaal opvraagbaar via het secretariaat.                                                       

 

Samenvatting

Daarnaast is voor dit verslag - in samenspraak met hem - gekozen voor een aantal bijzondere aandachtspunten uit zijn boodschap:

 • Wij zullen het samen moeten oppakken ; noch de burger noch de gemeente kan het alleen. Het gaat om een juist en goed samenspel.
 • De transitie is NIET de overdracht van het Rijk naar de gemeente, maar veel meer de overgang van de professionele hulp naar de informele hulp.
 • Dat vraagt om nieuwe verbanden en ideeën.
 • Kijk verder dan alleen naar de cijfers van de cliënten. Er zitten hele netwerken aan vast die de gevolgen van de komende wijzigingen zullen gaan voelen.
 • Er gebeurt al veel goeds, waarbij mensen elkaar helpen. Op die weg moeten we samen verder.
 • De toegang tot ondersteuning gaat lopen via het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Dat wordt de nieuwe vraagbaak voor zorg en ondersteuning ; ongeacht de leeftijd.

 

Presentaties van de thema’s met een korte inleiding per thema.

De inleidingen over de onderwerpen :

 • Huishoudelijke hulp                     Bijlage : 1
 • Keukentafelgesprek                    Bijlage : 2   
 • Ouderen, welzijn en zorg
 • Opvoedproblemen kinderen.      Bijlage : 3

zijn (voor zover beschikbaar) opgenomen in de aangegeven bijlagen

De Thematafels en terugkoppeling.

Na de inleidingen nodigt de voorzitter de gasten uit om deel te nemen aan een discussie aan een van de vier thematafels. De aanwezige notulisten dragen niet alleen zorg voor een verslag van het besprokene, maar verzorgen tevens de terugkoppeling – na afloop van de thematafels - aan alle aanwezigen.

De notulen van de thematafels zijn eveneens als bijlagen toegevoegd.                                       Bijlagen :  4 – 5 – 6 en 7

Als afronding van de thematafels wijst de voorzitter op een uitgave van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de titel “ Misverstanden over de WMO 2015 “, zie bijlage 8

Wat neemt de gemeente mee van deze bijeenkomst ?

Wethouder Ton Steenbakkers is blij met de opzet van deze avond. Heel nadrukkelijk bedankt hij de vele actieve vrijwilligers (organisaties) voor hun bijdragen. Wat hij vooral van deze avond mee wil nemen is het belang van een goede communicatie en datgene dat via de notulen van de gesprekstafels naar voren is gekomen.

De wethouder doet de toezegging dat er op zeer korte termijn een gedegen communicatieplan gepresenteerd zal worden.

Tenslotte spijt het hem achteraf dat de gemeente niet positiever met de burgers heeft gecommuniceerd over twee belangrijke voorwaarden voor de invoering van de nieuwe WMO 2015 :

 • Voor de cliënten zijn er per 1 januari 2015 geen wezenlijke veranderingen te verwachten in de te ontvangen zorg. Wie in december 2014 daar recht op had krijgt dit ook op 1 januari 2015.

 • Het financieel gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren heeft er toe bijgedragen dat er voor 2015 voldoende financiële middelen voorhanden zijn om de te verwachten zorg te kunnen betalen.

Afronding van deze avond.

Na een oprecht woord van dank aan de wethouder besluit de voorzitter het officiële gedeelte van deze avond. Maar niet alvorens hij alle inleiders en alle gasten van deze avond heeft bedankt voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. Met de wens elkaar bij een volgende gelegenheid hopelijk weer te ontmoeten en informatie met elkaar te kunnen delen nodigt hij een ieder uit voor een informeel samenzijn.