WMO-raad

Onderwerpen die met de WMO-raad Geldrop-Mierlo samenhangen

Vergaderingen

rondvraagwat verder ter tafel komt

Als regel vergadert de Wmo-raad Geldrop-Mierlo eenmaal per maand, op de eerste vrijdag van de maand. In 2017 is de vergaderlocatie het Kruispunt, Slachthuisstraat 22 in Geldrop. Op een enkele zeldzame uitzondering na, zijn de vergaderingen van de Wmo-raad openbaar. Wilt U een keer als gast een vergadering bijwonen, meldt U zich dan (uiterlijk een dag voor de vergadering) aan via het contactformulier op deze website. Bij tijdige aanmelding ontvangt U dan ook de relevante vergaderstukken.

 

Leden van de WMO-raad

Op dit moment wordt de Wmo-raad Geldrop-Mierlo gevormd door de volgende personen:

Informatie over de Wmo-raad Geldrop-Mierlo

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zijn verplicht bij de uitvoering de burgers in de gemeente te betrekken, zowel bij de beleidsvoorbereiding  als bij de beleidsadvisering). Iedere burger kan individueeel of namens een belangenorganisatie voorstellen ten aanzien van het beleid neerleggen bij het College van B&W.

Abonneren op RSS - WMO-raad